Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 PSP w Cieszynie

koordynatorki zespołu: Monika Gomela , Ewa Makowska
członkowie zespołu: Elżbieta Brachaczek, Beata Tokarzewska, Daria Grygierek

1. Wolontariat – to świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykonywane nieodpłatnie i wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3. Koło wolontariatu skierowane jest do uczniów naszej szkoły z klas IV-VIII, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
3. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
5. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
6. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
7. Możliwość zdobycia doświadczenia, umiejętności i referencji przydatnych w dalszej ścieżce edukacyjnej.
8. Kształtowanie właściwej postawy i alternatywnych sposobów spędzania czasu w oparciu o wartości dobra.
9. Nauka samorządności.

Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura klubu wolontariusza

1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu: Monika Gomela, Ewa Makowska. SKW współpracuje z Samorządem Szkolnym.
2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy ich reprezentują.

Zadania do realizacji:

a) Środowisko szkolne:
1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.
2. Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania. Wybory liderów.
3. Praca w Limonkowym Kąciku Dwójki.
4. Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych.
5. Pomoc w nauce młodszym kolegom.
6. Obchody Dnia Wolontariatu.
7. Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu w Cieszynie i zapalenie zniczy.
b) Środowisko pozaszkolne:
8. Współpraca z Domem Opieki Społecznej.
9. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie.
10. Kartki okolicznościowe dla seniorów.
11. Przyłączenie się do akcji sprzątanie Świata.
12. Wizyty w przedszkolu nr 20 w ramach akcji czytelniczych.

Prawa i obowiązki Wolontariusza:

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz jest wspierany przez koordynatorów lub innych współpracowników Szkolnego Koła Wolontariatu.
3. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń z klas 4-8.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania zaświadczenia o wykonanej pracy. Szczegółowe zapisy określające pracę SKW w tym zakresie znajdują się w Statucie Szkoły.
5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu.
6. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu. W pracy wolontariusza obowiązuje zasada systematyczności.
7. Wolontariusz powinien kierować się Kartą Etyczną Wolonatriusza, z którą został zapoznany na początku swojego działania w SKW.
8. Niestosowanie się do powyższych reguł spowoduje skreślenie ucznia z listy członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

Sprawozdanie z działalności wolontariatu w roku szkolnym 2022/2023