Przewodniczący:
Stanisław Wałga 8 a

Zastępcy
Dawid Rybczyński 8b
Patrycja Dębińska 8b

Sekretarz
Marta Wójcik 8b

Skarbnik
Maksymilian Matuszek 8a

Rada SU
Amelia Matuszek 8a
Kacper Kiełkowski 8a
Amelia Niedźwiedzka 5d
Dominik Ogierman 7c
Martyna Szucio 8a

Opiekunowie Samorządu:
mgr Agnieszka Bagińska
mgr Anna Martinek – Karweta
mgr Krzysztof Radecki

Cele działalności SU:

– promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły;

– rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupę, w szczególności za uczniów z oddziałów klasowych I-III;

– kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów;

– promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;

– zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra;

– organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej w szkole;

– reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

Zadania:

– współorganizowanie życia kulturalnego szkoły zgodnie z wolą uczniów;

– dbanie o interesy wszystkich uczniów;

– współdziałanie z Dyrekcją szkoły w celu zapewnienia należytych warunków nauki i wypoczynku w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

– angażowanie się w akcje na rzecz pomocy dzieciom oraz zwierzętom;

– systematyczne spotkania z przewodniczącymi klas (planowanie działań, przekazywanie informacji, zbieranie wniosków).