1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.

3. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia:

 • pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
 • drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
 • trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90minut.

4. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

5. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

6. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

a. w terminie głównym:

 • w maju – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

b. w terminie dodatkowym:

 • w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

8. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

9. Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

11. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2020 r., pisemną deklarację:

a. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
b. w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

12. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

13. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

14. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 25 lutego 2021 r., pisemną informację o:
a.zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy,którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

15. Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:
a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB
b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

16. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:
a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
b. słabowidzących
c. niewidomych
d. słabosłyszących i niesłyszących
e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
f. z afazją
g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)i. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

17. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia dostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

18. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:
a.orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,o specyficznych trudnościach w uczeniu się
f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

 • objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

19. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020 r.

20. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020 r.

21. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada 2020 r.

22. Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do 25 listopada 2020 r.

Ważne terminy:

 • do 30 września 2020 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny,z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
 • do 15 października 2020 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • do 25 listopada 2020 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji,
 • do 25 lutego 2021 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach,
 • do 11 maja 2021 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze egzaminu próbnego
d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.