Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
– 21 kwietnia 2020r. (wtorek) godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut ( wydłużenie do 180 minut)
– 22 kwietnia 2020r. (środa) godz. 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (wydłużenie do 150 minut)
– 23 kwietnia 2020r (czwartek) godz. 9.00 – egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut (wydłużenie do 135 minut)
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu:
– język polski – 1 czerwca 2020 r.(poniedziałek) – godz. 9:00
– matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
– język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00


Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji,po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym.
Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń:

– rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie

– wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej

– wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

– zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.


Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu ósmoklasisty nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki egzaminu poznają uczniowie 19 czerwca 2020r., a w dniu zakończenia roku szkolnego otrzymają stosowne zaświadczenie.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎