Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 została otwarta we wrześniu 1957 roku (jako szkoła nr 8) na terenie powstającego osiedla mieszkaniowego. W roku szkolnym 1980/81 oddano do użytku dobudowaną część, w której po reformie systemu edukacji w 1999 roku mieściło się Gimnazjum nr 2. Nasza szkoła jako pierwsza w Cieszynie zdecydowała się otworzyć oddziały integracyjne w 1996 roku. W 2006 roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pracownię internetową oraz Biblioteczne Centrum Multimedialne. Do dyspozycji uczniów znajduje się również biblioteka oraz świetlica szkolna.W szkole utworzono blok pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w którym uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy. W październiku 2008 roku przy szkole otwarto wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Nasza placówka została wyposażona w liczne pomocy dydaktyczne uzyskane z funduszy unijnych. Od 2010 r. szkoła wykorzystuje do celów dydaktycznych tablice interaktywne.

Misja szkoły

Nasza Szkoła:

– jest przyjazna i bezpieczna dla każdego ucznia,

– wspiera wszechstronny rozwój ucznia w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności,

– pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,

– wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, zapewnia jasne i obiektywne kryteria Szkolnego Systemu Oceniania,

– uwrażliwia na problemy otaczającego świat i drugiego człowieka (oddziały integracyjne),

– kształtuje aktywność ruchową i zdrowotną niezbędną w różnych przejawach działalności człowieka (klasy sportowe),

– prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje zainteresowania:            

– język angielski od I klasy,     

– nowoczesne metody nauczania,               

– koło dziennikarskie,            

– Szkolny Klub Europejski,           

– zajęcia sportowe,        

– zajęcia w pracowni komputerowej z Internetem,     

– zajęcia w  Bibliotecznym  Centrum Multimedialnym

Wizja absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

Absolwent naszej szkoły:

– zdobywa wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji oraz nowoczesnych technologii;

– ceni kulturę, historię oraz tradycje swojej rodziny, regionu i kraju;

– ma poczucie własnej wartości;

– kieruje się w życiu ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi – odróżnia dobro od zła;

– jest tolerancyjny, wrażliwy i otwarty na potrzeby innych;

– buduje przyjazne relacje z rówieśnikami;

– efektywnie współdziała w zespole;

– podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje;

– prezentuje własne zdanie i słucha opinii innych;

– zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnych świecie;

– rozwija swoje zainteresowania i pasje;

– twórczo podchodzi do życia;

– jest pogodny, pozytywnie patrzy na świat;

– dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo własne i innych;

– rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego;

– jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu edukacji.