Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie informuje, że w naszej szkole już od ponad dwudziestu lat prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów oddziały sportowe o zróżnicowanych profilach. Uczniowie tych klas osiągają znaczące sukcesy w różnych dziedzinach sportu, na szczeblach powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, za co otrzymują również stypendia sportowe. Po ukończeniu naszej szkoły mają możliwość kontynuacji nauki w klasach sportowych lub szkołach sportowych w całym kraju.

Ponadto szkoła jest w pełni dostosowana do prowadzenia takich zajęć (nowoczesna, pełnowymiarowa hala sportowa, sala sportowa oraz dwie mniejsze sale, boisko wielofunkcyjne, zajęcia na basenie).

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi:

• w oddziałach sportowych i szkołach sportowych – co najmniej 10 godzin (a więc 6 godzin więcej niż w klasach ogólnych)

Zasady rekrutacji

Do klasy 4 oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy (art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe):

  1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;
  3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy (art. 137 ust. 2-3 ustawy – Prawo oświatowe).

Zgoda rodziców na przyjęcie dziecka do klasy sportowej