Przewodniczący:  

 Rosa Macri  8C 

Zastępcy przewodniczącej: 

Klaudia Dąbrowska 8A 

Kamil Targosz  7C 

Sekretarz:  

Julianna Jurczyk 7C 

Skarbnik: 

Wiktor Wrona 7C 

Rada Samorządu: 

Paulina Martynek 6D 

Antonina Nowakowska 6A 

Amelia Niedźwiecka 6D 

Maksymilian Smolik 6D 

Laura Soboszek 6D 

Opiekunowie Samorządu: 
mgr Agnieszka Bagińska 
mgr Anna Martinek – Karweta 
mgr Krzysztof Radecki 

Cele działalności SU:

– promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły;

– rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupę, w szczególności za uczniów z oddziałów klasowych I-III;

– kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów;

– promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;

– zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra;

– organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej w szkole;

– reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

Zadania:

– współorganizowanie życia kulturalnego szkoły zgodnie z wolą uczniów;

– dbanie o interesy wszystkich uczniów;

– współdziałanie z Dyrekcją szkoły w celu zapewnienia należytych warunków nauki i wypoczynku w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

– angażowanie się w akcje na rzecz pomocy dzieciom oraz zwierzętom;

– systematyczne spotkania z przewodniczącymi klas (planowanie działań, przekazywanie informacji, zbieranie wniosków).