Deklaracja dostępności 

Podmiot: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, ul. Chopina 37,  43-400 Cieszyn (budynek szkoły A i B)

Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, ul. Chopina 37,  43-400 Cieszyn tel. 33 8521758, email: sp2cieszyn@wp.pl, sekretariatsp2cieszyn@wp.pl,

Data publikacji strony internetowej: 09.2016  (pierwotna strona 2007 rok)

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 01.09.2020

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI.

Serwisy:  www. sp2cieszyn.pl oraz www.facebook.com/cieszynsp2 ; są stronami informacyjnymi.

Strony zostały zrealizowane z częściowym uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

•    dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

•    brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,

•    brak mapy serwisu

WERSJA MOBILNA SERWISU

Serwis www. sp2cieszyn.pl oraz www.facebook.com/cieszynsp2 można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę RWD – Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich nie oferuje osobnej aplikacji mobilnej.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Serwisy nie zawierają skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek składa się z części A: sale lekcyjne, pomieszczenia administracji, stołówki połączonej przewiązką z budynkiem części lekcyjnej.

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ul. Chopina 37 oznaczone jako Wejście główne. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku B od ul. Szymanowskiego, do którego prowadzą również schody, od strony wewnętrznego dziedzińca znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się w budynku A  na  1 piętrze po lewej stronie. 

Budynek A szkoły jest przystosowany dla osób na wózkach w obszarze parteru. Budynek B jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (windy parter – 2 piętro, winda na halę sportową, jadalnię, a w przewiązce przy hali sportowej jest podjazd ruchomy). Na klatkach schodowych zamontowane  poręcze. 

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND

W  szkole w budynku A istnieją cztery kondygnacje, do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych (piwnica: szatnie, świetlica, biblioteka, pomieszczenie konserwatora i bunkier),  na półpiętrze między piwnicą a parterem: sala gimnastyczna, szatnia dla uczniów, WC, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie nauczycieli WF, gabinet pielęgniarki, parter: sale lekcyjne, pokój nauczycielski, szatnie dla pracowników oraz salka rehabilitacyjna, mała sala gimnastyczna, WC, portiernia, półpiętro między parterem a 1 piętrem: gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, pierwsze piętro: sekretariat, biura , gabinet dyrektora, wicedyrektora, sale lekcyjne, WC, drugie piętro: sale lekcyjne i WC. 

W budynku B istnieją cztery kondygnacje, do których prowadzą windy i schody, piwnica: szatnie dla uczniów, pomieszczenia konserwatora i obsługi, pomieszczenia gospodarcze kuchni, parter: archiwum, świetlica dla starszych uczniów, sale lekcyjne, WC, kuchnia z jadalnią, pierwsze piętro: sale lekcyjne, WC, biuro intendentki, gabinet Rzecznika Praw Ucznia i Wolontariatu, a także przejście prowadzące na halę sportową, drugie piętro: sale lekcyjne, WC, gabinet psychologa. W budynku są windy oraz dwie toalety dla osób niepełnosprawnych (drugie piętro oraz parter przy stołówce).

Wejście do budynku B szkoły – parking przed budynkiem szkoły. Jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W  Szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W Szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Szkołą Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich  w Cieszynie poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: sp2cieszyn@wp.pl , sekretariatsp2cieszyn@wp.pl 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie Katarzyna Surzycka.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 33 852 17 58.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia 27 marca 2023 r.