TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 – link

Proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych odbywa się za pomocą elektronicznej platformy VULCAN. (https://slaskie.edu.com.pl) 

Rejestracja kandydata w systemie odbywa się za pomocą wprowadzenia numeru PESEL, następnie wprowadzenia: danych osobowych, danych rodziców, ustalenie hasła logowania, podanie aktualnego adresu e-mail,  wybór preferencji(szkoła pierwszego wyboru) oraz wydrukowanie wniosku

Lista preferencji – uszeregowana według kolejności istotności (od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie w ramach rekrutacji. Lista preferencji jest niezmiernie istotnym elementem wpływają- cym na losy kandydata w trakcie przydziału. W przypadku, gdy wyniki rekrutacyjne (punkty wyliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami) pozwalałyby kandydatowi być zakwalifikowanym do więcej niż   jednego oddziału, wówczas na podstawie ustalonej kolejności listy preferencji określa się, w którym spośród nich kandydata należy umieścić (jako najbardziej preferowanym spośród tych, do których może być zakwalifikowany). 

Szkoła pierwszego wyboru – szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencji. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata – przyjmuje od niego dokumenty (w tym wniosek) oraz dokonuje ich weryfikacji. 

Wniosek – dokument stanowiący formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składany w szkole pierwszego wyboru. Jest to wydruk z systemu elektronicznego. Zawiera wszystkie dane, które są potrzebne na etapie zgłoszenia kandydatury (w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz listę preferencji). Wniosek powinien zawierać podpisy rodziców (prawnych opiekunów) i kandydata. 

W przypadku problemów w procesie elektronicznej rekrutacji, pomocy uczniom udzielać będzie pan Roman Sudlitz.