FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 4 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 PEŁNI:

Pani Wiktoria Polak

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RZECZNIKIEM?

Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów – może zgłosić się do Rzecznika.

Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który,po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

 • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły
 • Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną
 • Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

Sposoby działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg,
 • Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym,
 • Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną

Uprawnienia Rzecznika:

 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy
 • Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
 • Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron
 • Rzecznik Praw Ucznia:
 • To nauczyciel obdarzony zaufaniem
 • To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc
 • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
 • Zachowuje dyskrecję

ODSŁONA PIERWSZA :

Wycieczka – Lupą po dokumentach

Wypowiedz się! To strona dla Ciebie!

Czy wiesz, że Twoje prawa uczniowskie możesz odszukać aż w trzech dokumentach prawnych?

Są nimi:
– Konwencja Praw Dziecka,

– Statut Szkoły,

– Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Znamy już dokumenty, więc przyjrzyjmy się ich zawartości. Hmm… Co my tutaj mamy ?
Mamy prawa i obowiązki, są też przywileje i konsekwencje łamania tych praw.
Zajrzyjmy do naszych praw, Statut i Konwencja proponują:

Statut szkoły

Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych maksymalnie

efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

2) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

3) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

4) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

6) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

7) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

8) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

9) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

10) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

11) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

12) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora szkoły;

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

14) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

18) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;

19) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych;

20) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);

21) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

22) uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcowo rocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;

23) Dzień Dziecka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania o charakterze opiekuńczo – wychowawczym;

24) uczeń ma prawo do złożenia skargi dotyczącej nieprzestrzegania praw ucznia, a szkoła ma obowiązek jej rozpatrzenia w ciągu miesiąca; Tryb rozpatrywania skargi ucznia:

a) uczeń składa skargę w formie pisemnej do Dyrektora wraz z uzasadnieniem;

b) Dyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniającą szczegóły sprawy;

c) Dyrektor, w razie potrzeby, konsultuje się z rodzicem, wychowawcą, nauczycielem lub specjalistą – pedagogiem, psychologiem szkolnym;

d) Dyrektor podejmuje ostateczna decyzję.

A teraz na wokandę weźmy obowiązki, one też są potrzebne, kiedy budujemy zespół.

Każdy uczeń szkoły ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, wicedyrektorów,

nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu szkoły lub klasy;

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

7) przychodzenia do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;

8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

9) usprawiedliwiania nieobecności według zasad ustalonych w Statucie;

10) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

11) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

12) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, e-papierosów, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

13) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

14) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.

Uff… Mamy to już za sobą, dobrze! Co jeszcze ciekawego kryje dla nas Statut?
Kiedy tak przeglądam widzę przywileje, to coś niebywałego! Co szkoła proponuje w tej kwestii dla mnie ???

Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;

2) wzorową postawę;

3) wybitne osiągnięcia.

2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela,

Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;

2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;

3) dyplom;

4) nagrody rzeczowe;

5) Tytuł Prymusa Szkoły otrzymują uczniowie klas programowo najwyższych, którzy na świadectwie ukończenia szkoły mają ze wszystkich zajęć edukacyjnych nie mniej niż bardzo dobre i wzorowe zachowanie.

4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły lub pozyskanych sponsorów.

5. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem.

7. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych na wniosek wychowawcy za szczególne postępy w nauce i zachowaniu mogą otrzymać nagrodę rzeczową.

8. Odwołanie od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom oraz osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę (wychowawca, Dyrektor szkoły) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.

9. Odwołanie/zastrzeżenia rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

10. Decyzja komisji jest ostateczna.

Może warto powalczyć! Muszę się zastanowić, co zrobić, żeby mieć dostęp do przywilejów, gra jest warta świeczki!

Kiedy tak kartkuję, widzę tez kary… ups! No co zrobić, takie jest życie…. Przyjmę te konsekwencje z godnością.

Za złe zachowanie mogę zostać ukarany: upomnieniem, uwagą, a nawet naganą…!

Wiesz co, lecę zrobić bilans zysków i strat, muszę wiedzieć czy warto iść tą drogą.
Szukam chętnych do pracy, chodź, otwórzmy razem statut, poszukaj innych kar.
Co o nich myślisz ? jestem ciekawy! Napisz do mnie, wypowiedz się!

A teraz przeczytaj, co o naszych prawach i obowiązkach pisze, nasz kolega, Kamil Targosz.

Dla mnie warunkiem dobrze zorganizowanej nauki jest:

1. Cisza na korytarzu

2. Dyscyplina w klasie podczas lekcji,

3. Przestrzeganie zasad kontraktu grupowego.

4. Postawa ciekawości i zaangażowania z naszej strony.

5. Atrakcyjny sposób prowadzenia lekcji przez nauczyciela.

6. Wzajemne poszanowanie godności na lekcji i przerwie.

7. Możliwość korzystania z porad specjalistów.

8. Stała kontrola BHP w pomieszczeniach szkolnych.

ZAPAMIĘTAJ:
szanuj siebie, szanuj innych, nie obrażaj, nie wymuszaj, nie gardź, nie wywyższaj się, nie wymuszaj.

JEŚLI CHCESZ MIEĆ:
dobre relacje z innymi i tworzyć więzi.

TRAKTUJ SIEBIE TAK, JAK CHCIAŁBYŚ BY INNI CIEBIE TRAKTOWALI!NAJPIERW DAJ, ABY PÓŹNIEJ OTRZYMAĆ!

Challenge accepted?

Zatrzymaj się przy naszej skrzynce!

Szukaj jej zaraz obok gabinetu Rzecznika Praw Ucznia!

Masz pytanie – napisz!
Masz myśl – napisz!

Komentuj, wypowiedz się, pisz….

ALE!

Nie bądź anonimowy! Umieść imię, nazwisko oraz klasę!

Oczekuj na odpowiedź 14 dni od otwarcia skrzynki!