INNOWACJE

1.Innowacja pedagogiczna w nauczaniu historii w zakresie koła historycznego “Time Travelers: Podróżowanie w Czasie przez Historię”.
“Innowacja zmieni sposób, w jaki uczniowie postrzegają i uczą się historii. Da im możliwość przeniesienia się w odległe epoki i stania się uczestnikami wydarzeń, co doprowadzi do głębszego zrozumienia, zainteresowania i zaangażowania w tematykę historyczną.
Innowacja zaprosi uczniów do wirtualnych podróży przez epoki historyczne, umożliwiając im wcielenie się w postaci minionych czasów, odtwarzanie wydarzeń  i zgłębianie kulturowego dziedzictwa. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość, animacje i symulacje, uczniowie będą mogli przenieść się w odległe epoki, uczestniczyć w rekonstrukcjach historycznych i zanurzyć się w życiu minionych czasów, a to doświadczenie pobudzi zmysły, wyobraźnię i intelekt.
Innowacja ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy o przeszłości, ale także rozwinięcie umiejętności myślenia krytycznego, analizy źródeł, pracy zespołowej oraz kreatywności. Uczniowie staną się aktywnymi uczestnikami historii, odkrywając ją z nowej, interaktywnej perspektywy.
W tej innowacji opieram się na przekonaniu, że historia jest znacznie bardziej pociągająca, gdy uczniowie mogą wejść w interakcję z nią, krok po kroku odkrywać tajemnice minionych czasów i odgrywać kluczowe role w wydarzeniach historycznych.
Główne elementy innowacji:

 1. Symulacje historyczne  
 2. Warsztaty rękodzielnicze  
 3. Podróże w czasie za pomocą technologii  
 4. Rozwiązywanie historycznych zagadek  
 5. Wirtualne spacery i wizyty w miejscach historycznych  
 6. Projekty badawcze  
 7. Scenariusze i głosowanie

2. „W matematykę gram i Ja”
Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym z zakresu edukacji matematycznej dla uczniów klasy 6a.
Główny cel innowacji to aktywizacja uczniów oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości.
Program zajęć opiera się na:
– wspólnych grach i zabawach z wykorzystaniem przyborów z życia codziennego,
– tworzeniu autorskich gier dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów klas młodszych,
– opracowywaniu kreatywnych zagadek, labiryntów, zadań dla kolegów,
– dzieleniu się wiedzą,
– wzajemnej współpracy pomiędzy klasą szóstą, a trzecią.
Na zajęciach uczniowie będą poznawali nowoczesne metod pracy i zdobywania wiedzy poprzez stosowanie różnorodnych technik wspomagających zapamiętywanie i rozwijanie wiedzy, które mają przyczynić się do wzrostu motywacji do wykonywania zadań szkolnych, a także odpowiadających im czynności uczenia się i osiągania lepszych wyników w nauce.

3. ,,CIESZYN GRA W SZACHY” – innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach szachowych w klasach I-III w roku szkolnym 2023/2024.
Celem innowacji pedagogicznej jest:
-kształtowanie kompetencji matematycznych ( przeliczanie, porównywanie, odszukiwanie pól na szachownicy podając współrzędne, odszukiwanie linii poziomych, pionowych i ukośnych oraz kwadratów o podanym polu),
– praktyczne doskonalenie umiejętności gry w szachy według podanych zasad w wyznaczonych ramach czasowych – gra z zegarem szachowym,
– stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, szczególnie rozwijanie zainteresowań i pasji u dzieci w wieku szkolnym,
– kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi, cierpliwości oraz samodzielnego podejmowania decyzji, – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania oraz zgodnego współdziałania w grupie, szacunku do drugiego człowieka, tolerancji i empatii.
W ramach zajęć szachowych uczniowie korzystają z 15 kompletów szachowych i pomocy dydaktycznych, które szkoła otrzymała od Polskiego Związku Szachowego za realizowanie na zajęciach szachowych w SP2 – ogólnopolskiego projektu ,,EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”.

4. Innowacja pedagogiczna – PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA 
Przerwa śródlekcyjna jest potrzebna dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach i zlikwidowania zmęczenia czy też znużenia wywołanego lekcją, należy stosować przerwy śródlekcyjne. 
W dzisiejszych czasach dzieci coraz mniej się ruszają, a co za tym idzie mają coraz więcej wad postawy, słabsze mięśnie oraz problemy z nadwagą. Warto uświadamiać dzieci jak korzystna jest aktywność fizyczna.   
Program jest realizowany podczas lekcji, wtedy kiedy nauczyciel prowadzący stwierdzi, że jest taka potrzeba. Także  we współpracy z uczniami starszych klas, którzy  po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem prowadzą kilka ćwiczeń. 
Innowacja przeznaczona jest dla uczniów I-VIII.   

Cele ogólne. 

 • Przywrócenie koncentracji uczniów, rozluźnienie i odprężenie psychofizyczne. Profilaktyka wad postawy i wspomaganie  prawidłowego rozwoju  małej i dużej motoryki. 
 • Ćwiczenia śródlekcyjne kształtują zdrowotny nawyk. Dziecko nabiera umiejętności w obszarze higieny podczas wysiłku umysłowego. 

PROGRAMY WŁASNE

Program – Promocja Zdrowego Stylu Życia 

Program zdrowego stylu życia ma na celu  kompleksowe działania uwzględniające wszystkie aspekty prozdrowotne na jakie należy zwrócić uwagę w szkole tak, żeby tworzyły one spójną całość i wzajemnie się uzupełniały. Idea programu to utrwalenie u najmłodszych prawidłowych nawyków związanych ze zdrowym odżywianiem, właściwą postawą ciała, aktywnością fizyczną oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia.
Program jest adresowany do całej  społeczności szkolnej, zarówno do uczniów jak i pracowników. 
Uczestnictwo jest dobrowolne. 

Cele ogólne :

 • Kształtowanie harmonijnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego poprzez odpowiedni dobór środków wspomagających.funkcjonowanie układu: ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego i pokarmowego. 
 • Prawidłowy rozwój psychomotoryczny, rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej, psychomotorycznej. 
 • Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zespołowym. 
 • Prawidłowa postawa ciała.
 • Racjonalne żywienie .
 • Utrzymanie czystości ciała i otoczenia. 

Treści programu :

 • Zdrowe i różnorodne śniadania oraz przekąski; dla klasach I-III raz w miesiącu przy pomocy uczniów klasy 5 przygotowanie zdrowego posiłku z zachowaniem zasad higieny. 
 • Bieg po zdrowie: klasy IV- VIII marszobiegi na terenie miasta Cieszyn. 
 • Wyścigi rzędów: klasy I-III na sali gimnastycznej. 
 • Turniej klasowy- nadanym poziomie – gry zespołowe. 
 • Ćwiczenia dla pracowników szkoły oraz rodziców- lekcja otwarta- Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała. 
 • Rajd górski. 
 • Pogadanki oraz prelekcje o higienie osobistej oraz zdrowiu psychicznym. 
 • Konkursy plastyczne na danym poziomie. 
 • Na lekcjach wychowawczych omówienie racjonalnego żywienia.