INNOWACJE

  1. INNOWACJA KULTURA JEST COOL – Joanna Kulesza, Natalia Kępińska
    Innowacja pedagogiczna „Kultura jest cool” to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, wyjścia naprzeciw temu, co proponuje młodemu człowiekowi świat w zakresie szeroko pojętej kultury, wzbogacenie procesu dydaktyczno – wychowawczego o wiedzę i umiejętności z zakresu savoir-vivru oraz kultury pojmowanej jako wszystko, co otacza człowieka. Wdrążenie jej nastąpi w lutym a zakończy się we wrześniu 2020 roku.

Treści innowacji będą realizowane w ramach: comiesięcznych warsztatów, lekcji wychowawczych oraz działań o charakterze ciągłym. Odbiorcami będą wybrane klasy czwarte, piąte i szóste, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz Szkoły Podstawowej nr 6  z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie, a zasięgiem podjętych działań zostaną objęte obie społeczności szkolne, gmina i miasta partnerskie miasta Cieszyna.

Założeniem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań szeroko pojętą kulturą, świadomy odbiór jej form, przybliżanie zagadnień związanych zarówno z zasadami dobrego zachowania w różnych miejscach i okolicznościach jak i kultury pojętej jako to, co nas otacza, co jest naszą historią oraz tradycją. Zajęcia warsztatowe, konkursy oraz działania o charakterze ciągłym, jakie zaproponuje uczniom innowacja, tworzą idealne podłoże ekspresyjnych i twórczych dokonań uczniów, a także fundament do budowy tożsamości wraz z rozsądkowym pojęciem poczucia własnej wartości.

Ważnym wymiarem jest wzbogacenie ucznia w takie wartości jak: kultura osobista, wrażliwość, szacunek wobec drugiego człowieka oraz siebie, wyobraźnia, aktywność, kreatywność, współpraca, otwartość. Poprzez działanie dzieci będą uczyły się odpowiedzialności za pracę własną, jak i również efekt pracy całego zespołu.

2. Innowacja z fizyki dla klas 8 pt.: „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” – Małgorzata Dziedzic                                 

Innowacja ta trwa przez cały rok szkolny. Raz w miesiącu wybrani uczniowie w zespołach dwuosobowych prowadzą lekcje z fizyki po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

3. Klub Gazetki Szkolnej ” W dwójkowym świecie” – Monika Gomela, Izabela Królica
Redagowanie kwartalnika stanowi wszechstronną formę aktywizowania twórczości dzieci, rozbudzania ich zainteresowań i zdolności. Stanowi również doskonałe narzędzie wychowawcze, umożliwiające ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń), i wyzwalające emocje, ale także uczące wiary we własne możliwości i współpracy w grupie rówieśniczej.

Celem programu m.in. jest nauka umiejętnego korzystania z wolności słowa, rozbudzanie zainteresowań i zdolności, poznanie pracy dziennikarza, kształtowanie poczucia estetyki i umiejętności planowania pracy, kształcenie postaw kreatywnych oraz promowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy mają swoje stałe miejsce w kolejnych numerach gazetki.

Działania klubu gazetki szkolnej są realizowane od trzech lat. Wyniki działalności uczniowskiej możemy zaobserwować na stronie naszej szkoły.

4. „Teatralne inspiracje sposobem na rozwijanie kreatywności i pozytywnych emocji”– innowacja programowo-organizacyjna na II półrocze roku szkolnego 2019 /2020 w klasie III a – Renata Chamera – Wójcik
Program innowacji pedagogicznej „Teatralne inspiracje sposobem na rozwijanie kreatywności i pozytywnych emocji” to program edukacji artystycznej, gdzie tematyka o charakterze teatralnym będzie skorelowana z zajęciami dydaktycznymi w ramach edukacji wczesnoszkolnej (polonistycznej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej i informatycznej) oraz zajęć kreatywnych z możliwością rozszerzenia o koło zainteresowań.
Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój dziecka, zarówno w sferze poznawczej, ruchowej, jak i emocjonalno-społecznej oraz tworzenie takiego klimatu i warunków, by każde dziecko mogło osiągnąć swój osobisty sukces.

W ramy programu zostało ujęte połączenie indywidualnego rozwoju dziecka z jego możliwościami percepcji i wrażliwości na kontakt z „żywym” słowem. Jednocześnie pozwoli to na zacieśnienie więzi w grupie klasowej poprzez wspólna, twórczą pracę nad realizowanymi zadaniami.

5. ,,Czytam z klasą . Lekturki spod chmurki.

W klasach 1-3 realizowany jest ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3 “Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. Autorką innowacji jest pani Honorata Szanecka – nauczyciel szkoły podstawowej w Klonowie. Projekt realizujemy od 1 października do 31 maja. Składa się on z tzw. 3 modułów (każdy trwa 3 miesiące). W każdym z nich zespół klasowy wybiera jedną spośród 4 zaproponowanych lektur i realizuje co najmniej 4 zadania.

1 moduł Fikuśne lekturki spod chmurki

2 moduł Zwierzęce lekturki spod chmurki

3 moduł Polskie lekturki spod chmurki

Każda klasa czyta i omawia wybraną przez siebie lekturę i realizuje zadania obowiązkowe oraz własne. Po skończonych modułach sporządzamy sprawozdania i wysyłamy drogą elektroniczną do autora projektu. Otrzymujemy stosowny certyfikat z każdego zrealizowanego modułu.

PROGRAM WŁASNY

Co roku organizowany jest Powiatowy Konkurs Poetycki im. Jana Kubisza. To konkurs jednego wiersza o tematyce związanej z Ziemią Cieszyńską, jej kulturą, tradycją, pięknem, wybitnymi postaciami, itp.

Poetycka rywalizacja narodziła się w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza, obecnie, po wygaśnięciu tego typu placówek edukacyjnych, jest kontynuowana przez naszą szkołę.

W tym roku odbędzie się już XIV edycja, w której wezmą udział uczniowie klas 4 – 8 ze szkół podstawowych naszego powiatu.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Cieszyńskiego oraz Burmistrza Miasta Cieszyna.

Dobra strategia – szach i mat

Program własny pt.,,Dobra strategia – szach i mat” jest realizowany na zajęciach szachowych dla uczniów naszej szkoły.

Ma na celu poznanie figur szachowych, ich wartości punktowych oraz sposobu poruszania się po szachownicy. Uczniowie rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji w czasie – zgodnie z zegarem szachowym.

Poznają co to jest: ,, bicie w przelocie”, promocja pionka, oraz jakie warunki należy spełnić przy stosowaniu roszady długiej i krótkiej. Poznają sposoby matowania: dwiema wieżami, królem i hetmanem, królem i 1 wieżą lub królem skoczkiem i gońcem. Doskonalą umiejętność gry w szachy przestrzegając obowiązujących zasad. Uczą się przewidywać, wnioskować i planować własne strategie. Ćwiczą pamięć oraz umiejętności: koncentracji uwagi, cierpliwości i wytrwałości. Rozwijają umiejętność radzenia sobie w sytuacji zarówno sukcesu jak i porażki. Budują poczucie własnej wartości. Uczą się zgodnego współzawodnictwa,  szacunku do drugiego człowieka, tolerancji i empatii. 

Edukacja przez szachy w szkole

Nasza szkoła realizuje ogólnopolski projekt pt. ,,Edukacja przez szachy w szkole” od 2017 roku, który trwa 2 lata. Zajęcia realizowane są w klasie III a.

Uczniowie całej klasy uczestniczą w zajęciach w wymiarze – 1 godzina tygodniowo.

W pierwszym roku realizacji projektu poznali ustawienie figur w pozycji wyjściowej, ich sposoby poruszania się po szachownicy, korzystną wymianę figur w I i II etapie gry. Każdą  figurę i  jej ,, magiczną moc ” poznawali poprzez wierszyki i rymowanki. Zaznaczali na tablicy magnetycznej oraz diagramach ruchy bezpieczne oraz ruchy możliwe. Uczyli się planowania strategii oraz przewidywania ruchów. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do gry w szachy.

W drugim roku realizacji projektu uczniowie klasy III a samodzielnie prowadzą rozgrywki, przestrzegając reguł i zasad turniejowych. Zgłaszają partie wygrane, samodzielnie zapisują uzyskane punkty. Znają już wszystkie figury i ich sposoby poruszania się. Analizują ,,trudne” sytuacje na szachownicy, porównują moc figur , która zależna jest od ich ustawienia. Uczą się samodzielnie doprowadzić do sytuacji gdy szachowany król nie ma możliwości obrony. 

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Uczą się zgodnej rywalizacji i samodzielnego podejmowania decyzji w określonym czasie. Kształtują wyobraźnię, umiejętność planowania i  przewidywania oraz rozwijają zdolności matematyczne.

Twórcze myślenie – Innowacje pedagogiczne

Program ,, Twórczego myślenia” – Innowacje pedagogiczne – jest realizowany w ramach zajęć kreatywnych z uczniami w klasie II a oraz II b naszej szkoły.

Celem programu jest kształtowanie wyobraźni oraz kreatywności i twórczego myślenia. Uczniowie rozwijają umiejętność poprawnego, płynnego czytania tekstu z odpowiednią intonacją i ze zrozumieniem jego treści. Układają dalszy przebieg  zdarzeń, proponują pozytywnych i negatywnych bohaterów, formułują wnioski i morał, który uczy ich zgodnego współdziałania i przestrzegania norm społecznych. Uczniowie kształtują umiejętność wypowiadania się w formie zdania, bogacą zasób słownictwa tematycznego o nowe wyrazy. Rozwijają zdolności manualne oraz doskonalą umiejętności muzyczne. Poznają teatralne formy pracy na scenie, potrafią przedstawić scenki w formie inscenizacji, dramy i pantomimy oraz w sposób werbalny i niewerbalny wyrazić swoje uczucia i emocje. Uczą się zgodnej współpracy w grupie, samodzielnego myślenia oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Angielski kreatywnie

W roku szkolnym 2018/2019, w ramach zajęć kreatywnych w klasie 8A i 8C uczniowie realizują program zajęć pt.”Angielski kreatywnie”, którego celem jest uczenie się języka angielskiego w sposób kreatywny, promujący twórcze i nieschematyczne rozwiązania. Pracując metodą burzy mózgów, szybkich skojarzeń, mnemotechnik, tworząc mapy myśli i fiszki językowe uczniowie powtarzają słownictwo do egzaminu ósmoklasisty. Natomiast pracując w grupach nad różnymi zadaniami projektowymi uczniowie wykorzystują angielski w kreatywny sposób. Na zajęciach korzystają z materiałów autentycznych dostępnych w internecie: artykuły, filmiki na You Tube, memy, tutoriale, blogi, wpisy na Facebooku, Instagramie czy Twitterze. Oprócz kartek i kolorowych pisaków uczniowie korzystają z narzędzi multimedialnych (np. Kahoot!), smartfonów i aplikacji do nauki języków obcych (np. Quizlet).