Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2021/2022

 Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

w terminie

od 6 kwietnia 2021r. od godz. 800 do 20 kwietnia 2021r. do godz. 1500

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół dla dzieci zamieszkałych poza obwodem (rejonem) szkoły

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w szkole wolnych miejsc.

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem – dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym na czas nauki w szkole podstawowej, proszeni są o osobiste dostarczenie do szkoły w/w orzeczenia wraz z WNIOSKIEM.