SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
PSYCHOLOG SZKOLNY: mgr Justyna Rozum, mgr Anna Dziedziak - Skark                                                 mgr Justyna Rozum                                                             mgr Anna Dziedziak - Skark Głównym punktem zainteresowania psychologa szkolnego jest uczeń i stymulowanie jego rozwoju aby w możliwie jak najlepszy sposób mógł funkcjonować w społeczeństwie. Do gabinetu psychologa trafiają najczęściej dzieci, których zachowanie niepokoi rodziców i nauczycieli: dzieci nieśmiałe, zamknięte, drażliwe, agresywne, a także te, które mają problemy z opanowaniem programu szkolnego. Z racji tego, że nasza szkoła posiada klasy integracyjne duża część uczniów objętych pomocą, to dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Część z nich uczestniczy w zajęciach indywidualnych, często korzystają także z grupowych zajęć wspomagająco-rozwijających. Podczas takich zajęć uczniowie mają możliwość gromadzenia pozytywnych doświadczeń, poznania zasad udanego współżycia z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem czy z sytuacjami trudnymi. W grupie rówieśniczej mogą poprzez zabawę, rysunek, rozmowę ćwiczyć nowe zachowania, poznawać siebie, swoje potrzeby i możliwości. Do zadań psychologa szkolnego należy także: 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych              stron  ucznia. 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno -  pedagogicznej,     w  tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej     w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 5. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo - zadaniowych w działaniach wynikających     z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. Godziny pracy: Justyna Rozum PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 07:55 - 14:25 07:55 - 15:10                  07:55 - 14:25           09:50 - 14:40                 08:00 - 12:35
 Godziny pracy: Anna Dziedziak - Skark
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 07:10 - 12:35                 07:10 - 10:35                  11:50 - 13:40                  08:00 - 12:35 14:00 - 14:45