O projekcie

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis realizuje projekt systemowy pn.:

PEWNIAK "Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu"

podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego

nr WND - POKL.09.04.00-24-001/11Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki program skutecznej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci
Celem projektu PEWNIAK - pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li 

edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego jest:


upowszechnienie założeń systemu oświaty wśród nauczycieli, rodziców, organów prowadzących;

przygotowanie nauczycieli/lek edukacji wczesnoszkolnej do stawiania trafnej diagnozy gotowości szkolnej dzieci;

zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami, formami i środkami pracy z dziećmi, szczególnie dziećmi z deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi;

pomoc szkołom w organizacji warunków pracy i opiece nad dziećmi 6-letnimi;

wypracowanie zasad współpracy przedszkoli i szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w obszarze opieki pomocy psychologicznej 
udzielanej uczniom i ich rodzicom;

utworzenie systemu informacji i wsparcia dla rodziców dzieci, szczególnie dzieci 6-letnich.

Uczestnicy projektu w naszej szkole:

mgr Agnieszka Bagińska

mgr Barbara Bejma

mgr Renata Florkiewicz

mgr Katarzyna Małysa

mgr Jolanta Piekut

mgr Barbara Rewig

mgr Beata Tokarzewska
ULOTKA INFORMACYJNA