SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
PEDAGOG: mgr Halina Jansa, mgr Barbara Bednarczyk, mgr Marek Skark                                            mgr Halina Jansa                                                      mgr Barbara Bednarczyk                                                     mgr Marek Skark   Zadania: 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego (wspólnie z wychowawcą klasy). 3. Współdziałanie w opracowaniu planów rozwoju szkoły. 4. Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę Konwencji o Prawach Dziecka. 5. Monitorowanie i ewaluacja skuteczności systemu wychowawczego szkoły określonego w Szkolnym Programie Wychowawczym. 6. Pomoc wychowawcom klas, w zakresie określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom z trudnościami w nauce i uczniom wybitnie zdolnym. 7. Współorganizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów, absolwentami szkoły i pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i innymi organizacjami oraz instytucjami działającymi na           rzecz dobra dziecka. 9. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów            wybitnie zdolnych. 10.Organizowanie pomocy materialnej: stypendia, zasiłki szkolne, dofinansowanie do zakupów podręczników, gorący posiłek. Godziny pracy: Barbara Bednarczyk PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 08:20 - 09:40 08:00 - 09:40                  12:35 - 14:00           08:00 - 09:20                 09:50 - 10:40 10:45 - 11:30                  14:00 - 14:45                  14:55 - 15:40                 09:50 - 10:20                  11:30 - 11:50 12:35 - 12:55                                                                                                                                      12:35 - 12:55                                                                                                                                                            14:00 - 14:45
Godziny pracy: Marek Skark
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK                                        08:00 - 08:45                  08:00 - 08:45                 14:55 - 15:40                  08:00 - 12:35                                        09:50 - 10:35                                         
Godziny pracy: Halina Jansa
    PONIEDZIAŁEK     WTOREK             ŚRODA   CZWARTEK   PIĄTEK   08:10 - 15:50                                                         11:50 - 15:40