W ramach wniosku Gminy Cieszyn "Szkoła szansą i wyzwaniem" zgłoszonego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych" szkoła otrzymała 
dofinansowanie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 

Są to zajęcia :
- teatralne,
- plastyczne,
- muzyczno - taneczne,
- przyrodnicze,
- językowe,
- arteterapii,
oraz socjoterapii

Zajęcia odbywały się od listopada 2008 roku do września 2010 roku.
Wystawa prac plastycznych stworzonych przez uczniów w czasie zajęć
Przedstawienie teatralne
Zajęcia plastyczne
"EKOdzieciaki"